Φορολογική αντιμετώπιση και υποχρεώσεις που απορρέουν από την πώληση τίτλων του αρ. 42 του Ν.4172/2013 που κατέχει αλλοδαπό νομικό πρόσωπο.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 42 παρ.1 του Ν.4172/2013 κάθε εισόδημα που προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης των ακόλουθων τίτλων, καθώς και μεταβίβασης ολόκληρης επιχείρησης, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών… περισσότερα →