Όσα πρέπει να ξέρετε για τη φορολογία των Airbnb

Τα τελευταία χρόνια η Smartphone εφαρμογή και διαδικτυακή πλατφόρμα Airbnb έφερε επανάσταση στη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων και χρησιμοποιείται από εκατομμύρια χρήστες – καταναλωτές σ’ όλον τον κόσμο φέρνοντας σε επαφή εκμισθωτές μ’ εκείνους που επιθυμούν να μισθώσουν επιπλωμένες κατοικίες και διαμερίσματα για σύντομο χρονικό διάστημα.

Η κείμενη φορολογική νομοθεσία προσαρμόστηκε στα νέα δεδομένα και πλέον οι ιδιώτες – φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να εκμισθώσουν κάποιο ακίνητό τους μπορούν να το κάνουν χωρίς να θεωρηθεί ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα με υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων. Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι εξαίρεση τήρησης λογιστικών βιβλίων ισχύει αρκεί να μην παρέχονται άλλες υπηρεσίες από τους εκμισθωτές πλην της απλής παροχής κλινοσκεπασμάτων. Στην περίπτωση που παρέχονται και άλλες υπηρεσίες θεωρείται ότι ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα.

Όσα πρέπει να ξέρετε για τη φορολογία των Airbnb:

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να είναι νόμιμη η εκμίσθωση ακινήτων μέσω Airbnb
α. Ο διαχειριστής ακινήτου να έχει εγγραφεί στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» που τηρείται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε).
β. O αριθμός εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής υποχρεωτικά να συνοδεύει την ανάρτηση του ακινήτου, σε εμφανές σημείο, στις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε μέσο προβολής.
Ας μην ξεχνάμε ότι διαχειριστής ακινήτου δύναται να είναι είτε κύριος του ακινήτου ή νομέας ή επικαρπωτής ή υπεκμισθωτής ή τρίτος.

Μέχρι πόσα ακίνητα μπορεί να εκμισθώνονται και για πόσο χρονικό διάστημα
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Τουρισμού μπορεί, για λόγους που σχετίζονται με την προστασία της κατοικίας, να καθοριστούν γεωγραφικές περιοχές, όπου θα ισχύουν περιορισμοί στη διάθεση ακινήτων για βραχυχρόνια μίσθωση ως εξής:
α. Να μην επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωση άνω των δύο (2) ακινήτων ανά Α.Φ.Μ. δικαιούχου εισοδήματος.
β. Η μίσθωση κάθε ακινήτου να μην υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος και για νησιά κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων τις εξήντα (60) ημέρες, ανά ημερολογιακό έτος. Υπέρβαση της διάρκειας του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται, εφόσον το συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή ή του υπεκμισθωτή, από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει για μίσθωση ή υπεκμίσθωση, δεν ξεπερνά τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ κατά το οικείο φορολογικό έτος.

Φορολογείται το εισόδημα που προκύπτει μέσω Airbnb;
Το εισόδημα που προκύπτει μέσω Airbnb αποτελεί εισόδημα ακίνητης περιουσίας και φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 39 του Ν.4172/2013. Για τα φυσικά πρόσωπα ο φόρος υπολογίζεται με την ακόλουθη κλίμακα:
Για εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 15%.
35% στο τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τις 12.001 έως τις 35.000 ευρώ και
45% στο τμήμα του ετήσιου εισοδήματος πάνω από τις 35.000 ευρώ.

Η βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων δεν υπόκειται σε ΦΠΑ αρκεί η τα επιπλωμένα ακίνητα που εκμισθώνονται να μην λαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων.

Η απαλλαγή ΦΠΑ ισχύει και στη περίπτωση που ο εκμισθωτής είναι νομικό πρόσωπο-εταιρεία.

Τέλος να σημειωθεί ότι τα ίδια ισχύουν και στη περίπτωση που οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ενεργούνται εκτός ψηφιακών πλατφορμών.

 Γιώργος Κ. Σιδέρης

Λογιστής – Φοροτεχνικός Α’ Τάξης, Διευθύνων Σύμβουλος της LOGICA Φοροτεχνική AE