Φορολογική αντιμετώπιση κεφαλαιοποίησης κερδών ανώνυμης εταιρίας και ΕΠΕ

Η κεφαλαιοποίηση των συσσωρευμένων κερδών των κεφαλαιουχικών εταιριών λογίζεται φορολογικά ως δύο πράξεις από πλευράς των μετόχων:

1. Διανομή μερίσματος
2. Κεφαλαιοποίηση του μερίσματος και έκδοση μετοχών (Αγορά μετοχών).

Στην ουσία λοιπόν η κεφαλαιοποίηση των συσσωρευμένων κερδών αποτελεί μια ταυτόχρονη διανομή μερίσματος και αγοράς νέων μετοχών με τη διαφορά ότι ο μέτοχος δεν καταβάλει χρήματα αλλά εκχωρεί στην εταιρία την απαίτηση του από τη διανομή του μερίσματος.

Έτσι κατά τη κεφαλαιοποίηση των συσσωρευμένων κερδών θα γίνει παρακράτηση του αναλογούντος φόρου διανομής μερισμάτων (ήτοι 10% μέχρι 31/12/2016 και 15% από 01/01/2017).

Ο μέτοχος στη φορολογική του δήλωση θα αναγράψει τα σχετικά ποσά του εισοδήματος από το διανεμηθέν μέρισμα και του παρακρατημένου φόρου προκειμένου να υπολογισθεί η εισφορά αλληλεγγύης (ΚΩΔ Ε1 291,293) καθώς και το αντίστοιχο ποσό στον κωδικό 743 του πίνακα 5 του Ε1 για τον υπολογισμό της αντικειμενικής δαπάνης.