Σημαντικές φορολογικές αλλαγές (N. 4410 / 3.8.2016 )

•• Οι μεταβολές στο Μητρώο, θα υποβάλλονται εντός 30 ημερών. Για Φ.Π. που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα δεν θα υπάρχει προθεσμία υποβολής μεταβολών ατομικών στοιχείων.
•• Για δηλώσεις με καταληκτική ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου, ο φόρος πληρώνεται μέχρι 31 Ιανουαρίου.
•• Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να διενεργεί φορολογικό έλεγχο από το γραφείο της, βάσει των δηλώσεων, χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άλλων εγγράφων που προσκομίζει ο φορολογούμενος.
•• Ο ΓΓΔΕ μπορεί να ορίζει ειδικό τρόπο ελέγχου ( συνοπτικό ) και εξειδικευμένες ελεγκτικές επαληθεύσεις, για συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων, με κριτήρια το τζίρο και το αντικείμενο δραστηριότητας.
•• Υποχρέωση να παρέχουν πληροφορίες προς τη Φορολογική Διοίκηση, έχουν οι ελεγχόμενοι φορολογούμενοι, αλλά και οι τρίτοι που παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες αποθήκευσης δεδομένων.
•• Ο έλεγχος στην κατοικία του φορολογούμενου, γίνεται με εντολή εισαγγελέα και μόνο με παρουσία δικαστή. 
•• 250 ευρώ για απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ για διπλογραφικά, είναι το ελάχιστο πρόστιμο ανά φορολογικό έλεγχο, για παραβάσεις μη έκδοσης, ή ανακριβούς έκδοσης ή λήψης φορολογικών στοιχείων.
•• Το πρόστιμο υπολογίζεται με τον ίδιο ως τώρα τρόπο, δηλαδή 50% επί του ΦΠΑ της αποκρυβείσης συναλλαγής, αλλά δεν μπορεί να είναι μικρότερο των ανωτέρω ποσών.
•• Από 1.1.2016 προστίθενται στον Κ.Φ.Δ. παραβάσεις και πρόστιμα που αφορούν παράνομη επέμβαση στους φορολογικούς μηχανισμούς: 5.000 € όταν ο παραβιάζων είναι ο κάτοχος του μηχανισμού, 10.000 € όταν ο παραβιάζων είναι η επιχείρηση μεταπώλησης και 20.000 € όταν ο παραβιάζων είναι η επιχείρηση που έλαβε έγκριση του μηχανισμού.
•• Από 1.1.2016 προστίθεται στον Κ.Φ.Δ. πρόστιμο 500 € ανά φορολογικό έλεγχο, για έκδοση αποδείξεων λιανικής χωρίς φορολογικό μηχανισμό ή από παραποιημένο Φ.Μ..
•• Από 1.1.2016 προστίθεται στον Κ.Φ.Δ. πρόστιμο 500 € ανά φορολογικό έλεγχο, για έκδοση αποδείξεων από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Εισροών – Εκροών, χωρίς τη χρήση εγκεκριμένου φορολογικού μηχανισμού.
•• Για την επιβολή προστίμων μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων Ε9, ως αφετηρία υπολογισμού, ορίζεται η επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των δηλώσεων Ε9.
•• Για την επιβολή τόκων καθυστερημένης πληρωμής ΕΝΦΙΑ, ως αφετηρία λαμβάνεται η επόμενη ημέρα της έκδοσης του πρώτου εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ.
•• Μόνο για το 2016 δεν θα υπολογιστεί συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ για αγροτεμάχια.
•• Μόνο για το 2016, η πρώτη δόση ΕΝΦΙΑ, θα καταβάλλεται έως 30.9 και η τελευταία έως 31.1.2017.
•• Για τους κατοίκους εξωτερικού, η προθεσμία υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής, γίνεται 60 ημέρες.
•• Όταν η παράδοση των πωλούμενων αγαθών γίνεται από τρίτο, το στοιχείο λιανικής πώλησης εκδίδεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την παράδοση και εντός του φορολογικού έτους.
•• Επιβάλλονται πρόστιμα έως 100.000 ευρώ και οριστική παύση, σε υπαλλήλους που παραβιάζουν το απόρρητο και πρόστιμα έως 200.000 ανά παράβαση σε εταιρίες που διαχειρίζονται έργα του Υπ. Οικονομικών και δεν τηρούν το απόρρητο.
•• Τα στελέχη της Φορολογικής Διοίκησης που επιλέγουν τις προς έλεγχο υποθέσεις, δεν έχουν καμία αστική, πειθαρχική ή ποινική ευθύνη για την παραγραφή των λοιπών υποθέσεων, εκτός κι αν υπάρχει δόλος ή βαρεία αμέλεια.
•• Τα ονόματα οφειλετών προς το Δημόσιο και τα Ταμεία Ασφάλισης δημοσιοποιούνται ( μετά από ειδοποίηση ), όταν οι οφειλές υπερβαίνουν τις 150.000 και η πληρωμή τους καθυστερεί πάνω από 1 έτος.
•• Για τις παραβάσεις πλαστών και εικονικών στοιχείων, παρατείνεται μέχρι 31.10.16 η προθεσμία υποβολής ανέκκλητης δήλωσης αποδοχής τους, ώστε να πληρωθούν με τα μειωμένα πρόστιμα του ν.4337/2015.
Φορολογικοί αναλυτές προτείνουν τη μη υποβολή της ανέκκλητης δήλωσης αποδοχής των παραβάσεων του πρώην Κ.Β.Σ., διότι οι επιβαρύνσεις που θα προκύψουν από ΦΠΑ και Εισόδημα θα είναι μεγαλύτερες.
•• Για τις υποθέσεις που μεταφέρθηκαν από το ΣΔΟΕ στη ΓΓΔΕ και για όσες θα μεταφερθούν έως 30 Σεπτεμβρίου, οι προθεσμίες παραγραφής δικαιώματος του δημοσίου για επιβολή φόρων & προστίμων, παρατείνονται για 3 έτη.
•• Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης και ο Συνοπτικός Πίνακας Πληροφοριών, υποβάλλονται έως τη καταληκτική προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
•• Με απόφαση του ΓΓΔΕ θα προβλέπεται απλουστευμένη διαδικασία υποβολής Φακέλου Τεκμηρίωσης, για μικρές και πολύ μικρές εταιρείες.
•• Ενδοομιλική τιμολόγηση: Από 120 ημέρες, παρατείνεται σε 18 μήνες η προθεσμία έκδοσης απόφασης του ΓΓΔΕ, επί αιτήσεων προέγκρισης της μεθόδου ενδοομιλικής τιμολόγησης.
•• Οντότητες οι οποίες σύμφωνα με τα ΕΛΠ τηρούν απλογραφικά βιβλία και βάσει άλλου νόμου πρέπει να συντάσσουν ισολογισμό, δεν υποχρεούνται να τηρούν διπλογραφικά βιβλία.
•• Το Φορολογικό Πιστοποιητικό είναι προαιρετικό από 1.1.2016. Η διαπίστωση φορολογικών παραβάσεων, μπορεί να λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή των προς έλεγχο επιχειρήσεων.
•• Σε εισφορά ( παραχώρηση ) δημόσιου τεχνικού έργου από τον αρχικό ανάδοχο σε κοινοπραξία ή άλλη εταιρεία στην οποία μετέχει και ο ίδιος, η παρακράτηση φόρου 3% ενεργείται μόνο από τον εργοδότη ( δημόσιο ), κατά την πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματος στον αρχικό ανάδοχο.