Μείωση της προκαταβολής φόρου σε περίπτωση μείωσης εισοδήματος και άλλα φορολογικά νέα

Με τον κατάλληλο φοροτεχνικό συνεργάτη μπορείτε όχι μόνο να ενημερώνεστε άμεσα για όλες τις φορολογικές εξελίξεις, αλλά και να αξιοποιείτε στο έπακρο τη νομοθεσία ώστε να μειώνετε τις ασφαλιστικές εισφορές και τη φορολογία σας. Στο πλαίσιο αυτό δείτε τρεις νέες δυνατότητες που σας δίνει η νομοθεσία όπως τις έχουμε καταγράψει στη LOGICA ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ για μείωση της προκαταβολής φόρου στην περίπτωση μείωσης εισοδήματος, για παροχή στους εργαζόμενους διατακτικών σίτισης, αλλά και για τα διανεμόμενα κέρδη σε ΙΚΕ:

1. Μείωση της προκαταβολής φόρου στη περίπτωση μείωσης του εισοδήματος.
Από την φορολογική νομοθεσία παρέχεται η δυνατότητα μείωσης της προκαταβολής φόρου στη περίπτωση που τα εισοδήματα φυσικών ή νομικών προσώπων μειωθούν άνω του 25%. Οι φορολογούμενοι πρέπει να υποβάλουν το αργότερο μέχρι 30/09 σχετική αίτηση προς τη φορολογική διοίκηση.
Τα κριτήρια που εξετάζονται είναι τα ακόλουθα:
α) Το ποσό των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης στο τρέχον φορολογικό έτος, συγκρινόμενο με τα ακαθάριστα έσοδα της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου φορολογικού έτους.
β) Το ποσοστό των δαπανών και εξόδων διαχείρισης επί των ακαθάριστων εσόδων του τρέχοντος φορολογικού έτους σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσοστό του προηγούμενου φορολογικού έτους.
γ) Οι ουσιώδεις μεταβολές που τυχόν επήλθαν στους παράγοντες διαμόρφωσης του μικτού κέρδους της επιχείρησης κατά το τρέχον φορολογικό έτος σε σχέση με το προηγούμενο.
δ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο πιθανολογείται μείωση του κέρδους του τρέχοντος φορολογικού έτους.
Εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή η μείωση της προκαταβολής φόρου είναι ανάλογη της μείωσης των εισοδημάτων.

2. Παροχή στους εργαζομένους μιας επιχείρησης διατακτικών σίτισης.
Η νομοθεσία προβλέπει την παροχή διατακτικών σίτισης μέχρι 6 ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα από την επιχείρηση προς τους εργαζομένους της με σκοπό τη κάλυψη των αναγκών διατροφής των. Η παροχή αυτή απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος των εργαζομένων αλλά και των ασφαλιστικών εισφορών ενώ αποτελεί εκπιπτόμενη δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. Είναι μια κίνηση η οποία μειώνει τον επιχειρηματικό φόρο και το ασφαλιστικό κόστος.

Συγκεκριμένα:
Η επιχείρηση μπορεί να δίνει 132 € / μήνα ή 1452 € / έτος (υπολογίζονται 11 μήνες).
Η επιχείρηση εξοικονομεί περίπου 700 € /έτος από ασφαλιστικές εισφορές και 250 €/έτος από φόρο μισθωτών υπηρεσιών σε σχέση με την καταβολή του ανωτέρω ποσού σε χρήμα. Σύνολο 950 €/ έτος.
Η επιχείρηση κατόπιν συμφωνίας με τον/τους εργαζομένους μπορεί να αντικαταστήσει μέρος του συμφωνηθέντος μισθού με την ανωτέρω παροχή ή να εφαρμόσει το μέτρο αυτό κατά την πρόσληψη νέων εργαζομένων ή στη περίπτωση παροχής κινήτρων προς τους εργαζομένους της. Ενδεικτικά μια επιχείρηση που απασχολεί 10 εργαζομένους εξοικονομεί περίπου 9.500 € / έτος από την υιοθέτηση του ανωτέρου μέτρου.
Παράλληλα η δαπάνη για τις διατακτικές σίτισης εκπίπτει κανονικά από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης ενώ δεν αποτελεί εισόδημα για τον εργαζόμενο. Αξίζει να σημειωθεί ότι πλέον οι διατακτικές σίτισης γίνονται ευρεία αποδεκτές σε εστιατόρια, Super Markets κ.α.

3. Διανεμόμενα κέρδη Ι.Κ.Ε και ασφαλιστικές εισφορές.
Η διανομή κερδών στους μετόχους μιας πολυπρόσωπης Ι.Κ.Ε (Δεν ισχύει στη μονοπρόσωπη ΙΚΕ) δεν επιβαρύνεται με ασφαλιστικές εισφορές ήτοι με 20,28% ακόμα και στη περίπτωση που κάποιος μέτοχος είναι και διαχειριστής στην εν λόγω εταιρία. Σε αντιδιαστολή η διανομή μερισμάτων στους μετόχους ανωνύμων εταιριών που είναι μέλη του Δ.Σ με ποσοστό άνω του 3% καθώς και σε μετόχους – διαχειριστές Ε.Π.Ε επιβαρύνονται με ασφαλιστικές εισφορές. Τα ανωτέρω πρέπει να λαμβάνονται υπ όψη κατά την επιλογή της νομικής μορφής κάθε επιχείρησης.
Για παράδειγμα:
Προβλεπόμενα καθαρά κέρδη επιχείρησης προς διανομή 40.000 € / έτος
Στη περίπτωση μιας προσωπικής εταιρίας (Ο.Ε, Ε.Ε) οι εταίροι θα καταβάλλουν αθροιστικά σε ασφαλιστικές εισφορές περίπου 8.000 €
Στη περίπτωση της Ι.Κ.Ε οι μέτοχοι δεν επιβαρύνονται με ασφαλιστικές εισφορές.

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο: 210 9521 388