Δύο νέα σημαντικά κίνητρα του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Είναι γεγονός πως η επιχειρηματικότητα της χώρας μας έχει βληθεί αρκετά τα προηγούμενα χρόνια της μνημονιακής κρίσης. Ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά», κατά πολλούς, της εθνικής μας οικονομίας, προσπαθούν να σταθούν σε ένα αντίξοο οικονομικό περιβάλλον όχι απλά επιβιώνοντας, αλλά προσφέροντας παράλληλα στο κράτος -μέσα από τη φορολογία και τις ασφαλιστικές εισφορές-, καθώς και στην κοινωνία -μέσα από τη στήριξη της απασχόλησης.

Πρόσληψη νέων και μακροχρόνια ανέργων
Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού είναι αναγκαία αλλά όχι και εφικτή για πολλές επιχειρήσεις. Η πρόσληψη ενός ακόμα εργαζόμενου παρόλο που είναι αναγκαία αποτελεί πολλές φορές “πονοκέφαλο” για πολλούς μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Σε αυτό το ζήτημα έρχεται να επιβοηθήσει η πρόσφατη φορολογική νομοθεσία που πλέον δίνει φορολογικά κίνητρα σε επιχειρήσεις για πρόσληψη νέων, έως 30 ετών, καθώς και μακροχρόνια ανέργων που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ..

Συγκεκριμένα:
Τα φορολογικά κίνητρα σχετίζονται με τις εργοδοτικές εισφορές για τη δημιουργία νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα α) των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, β) των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων προσαυξημένες κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και μέχρι το 14πλάσιο του κατώτατου μισθού άγαμου μισθωτού άνω των είκοσι πέντε (25) ετών ανά θέση εργασίας.

Τα ίδια φορολογικά κίνητρα ισχύουν και στην περίπτωση μετατροπής συμβάσεων μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης ή συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή έργου, σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης.
Στις περιπτώσεις πρόσληψης νέων εργαζομένων το φορολογικό κίνητρο δίδεται για 5 έτη συμπεριλαμβανομένου του έτους πρόσληψης.

Το παραπάνω φορολογικό κίνητρο ισχύει από το φορολογικό έτος 2018.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ώστε να αξιοποιήσει κάποιος τον πρόσφατο κώδικα φορολογίας εισοδήματος;
α) Αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων κατά το οικείο έτος πρόσληψης σε σχέση με το μέσο όρο του προηγούμενου έτους και
β) Αύξηση της μισθολογικής δαπάνης κατά το οικείο έτος πρόσληψης σε σχέση με αυτήν του προηγούμενου έτους.

Ας δούμε όμως ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητή η νέα αυτή φορολογική δυνατότητα.

Ατομική επιχείρηση προσλαμβάνει έναν υπάλληλο ηλικίας 28 ετών με μηνιαίο μικτό μισθό 700 €. Οι μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές ανέρχονται στο ποσό των 175,42 €. Για τον υπολογισμό του ετήσιου φόρου οι εργοδοτικές εισφορές θα υπολογιστούν με προσαύξηση 50% ήτοι 263,13€. Επομένως, ενώ η επιχείρηση θα επιβαρύνεται με 175,42€ μηνιαίως για εργοδοτικές εισφορές, θα εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της το ποσό των 263,13 € αποκτώντας πρόσθετο φορολογικό κίνητρο- όφελος.

Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για έσοδα που προέρχονται από ευρεσιτεχνία
Ένα άλλο αξιόλογο φορολογικό κίνητρο που βοηθά σημαντικά τις επιχειρήσεις σε συνδυασμό με την έρευνα και ανάπτυξη στη χώρα μας είναι η απαλλαγή που συνδέεται με διεθνώς αναγνωρισμένες ευρεσιτεχνίες.
Σύμφωνα λοιπόν με το νέο κώδικα φορολογίας, τα κέρδη της επιχείρησης από την πώληση προϊόντων παραγωγής της, για την οποία παραγωγή χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη στο όνομα της ίδιας επιχείρησης, που αναπτύχθηκε από την ίδια, απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος για τρεις συνεχόμενες χρήσεις, αρχής γενομένης από τη χρήση μέσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά έσοδα από την πώληση των πιο πάνω προϊόντων. Η απαλλαγή χορηγείται και όταν τα προϊόντα παράγονται σε εγκαταστάσεις τρίτων. Επίσης, καταλαμβάνει και τα κέρδη που προέρχονται από παροχή υπηρεσιών, όταν αυτή αφορά σε εκμετάλλευση ευρεσιτεχνίας, επίσης διεθνώς αναγνωρισμένης.

Γιώργος Σιδέρης, Λογιστής – Φοροτεχνικός Α’ Τάξης, Διευθύνων Σύμβουλος της “LOGICA Φοροτεχνική AE”