Ανατροπή στον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για τις ΙΚΕ και τις ΑΕ (ανώνυμες εταιρίες)

Δημοσιεύθηκε στις 16/4/2018 απόφαση του υφυπουργού εργασίας (υπ. αριθμ. Δ.15/Δ’/619/15/2018) η οποία διευκρινίζει, στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5, τον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες (Ι.Κ.Ε.)
Σύμφωνα λοιπόν με τη νέα απόφαση όταν φυσικό πρόσωπο, εταίρος ΙΚΕ, οριστεί παράλληλα και διαχειριστής στην επιχείρηση, τότε έχει υποχρέωση και θα καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές (σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν.4387/2016), επί του εισοδήματος που προκύπτει από την άσκηση της διαχείρισης (αμοιβές διαχειριστή) και ΟΧΙ επί του εισοδήματος που προέρχεται από ενδεχόμενη διανομή κερδών.
Η νέα αυτή απόφαση κάνει κάτι το εξαιρετικά σημαντικό: διαχωρίζει το εισόδημα που προκύπτει από της άσκηση των καθηκόντων διαχείρισης (Υπηρεσίες Διαχειριστή, Διευθύνοντος Συμβούλου κ.λπ.) από το εισόδημα που προκύπτει λόγω της ιδιότητας του εταίρου – μετόχου (μερισματική απόδοση) και το οποίο πρέπει να περιληφθεί στη βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών.
Θυμίζουμε ότι η προηγούμενη απόφαση του υφυπουργού εργασίας με αριθμό 25599/1453/2017 συμπεριλάμβανε και τα εισοδήματα από τη διανομή μερισμάτων για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών στις ΙΚΕ και στις Ανώνυμες Εταιρίες -κάτι που ήταν πρόδηλα εσφαλμένο, κατά τη γνώμη μας, δεδομένου ότι το εισόδημα από τη διανομή μερισμάτων αποτελεί εισόδημα κεφαλαίου και όχι εισόδημα άσκησης δραστηριότητας και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές.
Η εφαρμογή της παραπάνω απόφασης θα ξεκινήσει από 1/6/2018 και εκτιμούμε ότι πλην των ΙΚΕ θα ισχύσει και για τις ανώνυμες εταιρίες, λόγω του κεφαλαιουχικού χαρακτήρα τους.
Θεωρούμε ότι η νέα αυτή απόφαση απαντά στο ζήτημα των εισφορών, αλλά ταυτόχρονα γεννά σημαντικά ερωτήματα και σε συνδυασμό με τη πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ για την αντισυνταγματικότητα των διατάξεων του Ασφαλιστικού Νόμου 4387/2016 θα οδηγήσει σε νέες ανατροπές.

Γιώργος Κ. Σιδέρης
Φοροτεχνικός
Δ/νων Σύμβουλος LOGICA ΑΕ